ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

ภาพบรรยากาศพิธีประทานหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี

สภาการพยาบาลได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

เอกสารการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2557 สำหรับดาวน์โหลด

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำปี พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2558


.. read more

นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล
ได้แก่ ดร.กฤษฎา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ

.. read more

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557

นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยาย
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ระหว่าง 4-6 มิถุนายน 2557
เรื่อง Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis 
ณ  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติคโฮเต็ล จ
.. read more

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

 เรื่องใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหาย

ขั้นตอน รายการเอกสารคำร้องต่าง ๆ สำหรับดาวน์โหลด