ลงทะเบียน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสมาคม/วิทยาลัย 3,000 บาท

ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม/วิทยาลัย 3,600 บาท

นิสิต นักศึกษา โท เอก 2,500 บาท

คำนำหน้าชื่อ นาง/นางสาว/ศ./รศ./ผศ./ดร./พตท.

ชื่อ

นามสกุล

เลขที่สมาชิกสมาคมฯ (สพยส.)

1. เลขสมาชิกสมาคม 4 หลัก หรือ เลขสมาชิกวิทยาลัย
2. กรณีเป็นสมาชิกวิทยาลัย APN ให้กรอก 1234
3. กรณีไม่เป็นสมาชิก ให้กรอก 0000

เลขที่ใบอนุญาต 10 หลัก

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

มือถือ

Email

กรุณาระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุม / หน่วยงานต้นสังกัด

ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน/บ้านเลขที่/อาคาร

ที่อยู่

พิมพ์อักขระ ตามที่เห็นในภาพ

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

การลงทะเบียน

 เรื่องใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหาย

ขั้นตอน รายการเอกสารคำร้องต่าง ๆ สำหรับดาวน์โหลด