รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 1 ปี 2546

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 2 ปี 2547

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 3 ปี 2548

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 4 ปี 2549

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 5 ปี 2550

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 6 ปี 2551

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 7 ปี 2552

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 8 ปี 2553

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 9 ปี 2554

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 10 ปี 2555

รายชื่อผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงรุ่นที่ 11 ปี 2556