การสมัครสมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

ด้วยสภาการพยาบาล เห็นความสำคัญของการดำเนินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆ จึงได้ออกประกาศข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยกำหนดให้มีวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย (The College of Advanced Practice Nurse and Midwife of Thailand: C.A.P.N.T.) ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่างๆ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สมัครเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากวิทยาลัย อาทิ

  1. มีสิทธิในการเลือกตั้งและรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารวิทยาลัย
  2. ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงอย่างสม่ำเสมอ
  3. ได้รับค่าลดหย่อนการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่วิทยาลัยจัด และ
  4. ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ

คุณสมบัติของสมาชิก ว.พย.ท.
1) เป็นสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล  และ
2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดย  
(ก)  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ
(ข)  เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยตามรายชื่อที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลอนุมัติ
การยื่นคำขอสมัครสมาชิก

ขอให้ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก พร้อมรูปถ่าย หลักฐานการสมัคร สำเนาโอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง จำนวน 3,200 บาท (โอนมาที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 142-0-11456-5 )
แล้วส่งมาที่ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ ชั้น 1 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือมายื่นด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ สามารถชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วพยท. 1 คำขอสมัครเป็นสมาชิก คลิก

วพยท. 4 คำขอรับบัตร กรณีชำรุด สูญหาย แก้ไข คลิก

ทะเบียนสมาชิก ณ กันยายน 2557 คลิก