การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองและประกาศให้เป็นสถาบันหลักเพื่อให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

มาตรฐานสำหรับสถาบันหลัก ได้แก่
1.สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.ต้องมีคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน


เอกสารการขอเปิดหลักสูตร