สภาการพยาบาล โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์
(Strengthening Midwifery)ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของการผดุงครรภ์ไทย
และสอดคล้องการเข้าสู่สังคมสุขภาพของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่านละ 2,000 บาท

ยังเปิดรับลงทะเบียนด่วน!! จำนวนจำกัด 400 คน เท่านั้น ลงทะเบียนสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร
  • โครงการประชุม
  • กำหนดการประชุม (แก้ไข)
  • แบบสำรองที่พัก(กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง)
  • โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โทร: (66 2) 558-7888