ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 

การประชุมวิชาการ "การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์" 6-7 พ.ย. 2557

Prof. Dr. Anita L. Nelson
- Important Developments in the Roles of Nurse Practitioners and Certified Nurse Midwives in the United States.
- Contraceptive Options Now and in the Near Future.
- Women's Health Care Issues: the Good, the Bad, and the Ugly

การประชุมวิชาการ "การสอบหนังสืออนุมัติฯ "

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ดร.กฤษดา แสวงดี
อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง

นางวารุณี สุรนิวงศ์
ที่ปรึกษากฏหมายสภาการพยาบาล
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  Best Practice of APN
- APN สกาวรัตน์ พวงลัดดา
- APN สุรีรัตน์ ธนากิจ
- APN เรณู รุ่งพันธุ์
- APN สุภาพร ปรารมย์