ขอเชิญท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ยืนหนังสือรับรองการปฎิบัติงานล่วงหน้า

การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เชิญชวนพยาบาลที่จบปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทำงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติสอบหนังสืออนุมัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2559 ภายในพฤษภาคม 2558 แล้วนั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ได้พิจารณากลั่นกรองหนังสือรับรองการปฎิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2559 เพิ่มเติมและขอให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว ยื่นคำขอสอบตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ

รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบ (เพิ่มเติม)

ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ

คลิกอ่านระเบียบ ข้อบังคับ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม >>>>>

การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญชวนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2560 (พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา [APN]) โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559 นี้

ดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

หนังสือรับรองการปฎิบัติงานเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ 2560

แนวทางการเขียนกรณีศึกษา

คลิกอ่านระเบียบ ข้อบังคับ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม >>>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  สภาการพยาบาล ได้ออกประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559  ลงวันที่ 8  ธันวาคม 2558

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาต่างๆ .....คลิกดูรายชื่อ 

 

WHO Director-General addresses international conference of nurses

ผลการเลือกผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2558-2560

ประกาศคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2558-2560