APN Form Preview

Advanced Pratice Nurse Web-Database Application

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 สภาการพยาบาลกำหนดให้มีการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรฯ ปี พ.ศ.2541 และ ปี พ.ศ. 2551 เรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 มีผู้สอบผ่านความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรฯ แล้ว 1.967คน ขณะนี้สภาการพยาบาลได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ปี พ.ศ.2556 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ของสภาการพยาบาล จึงประสงค์จะสำรวจจำนวนพยาบาลขั้นสูงที่ยังปฏิบัติงานในบทบาทของ APN ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นการเริ่มต้นในการจัดทำฐานข้อมูลพยาบาลขั้นสูงผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

คำชี้แจงระบบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น

พยาบาลขั้นสูงมี 11 รุ่น ท่านสามารถ update สถานะของท่าน หรือ APNที่ท่านรู้จัก (ขณะนี้ยังไม่เริ่มใช้ระบบ Login)

กรุณาเลือกว่าท่านเป็นพยาบาลขั้นสูง (APN) รุ่นที่เท่าไร หรือได้รับวุฒิบัตรฯ ปีที่เท่าใด แล้วกด Next

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 1 ปี 2546

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ปี 2547

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2548

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2549

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 5 ปี 2550

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 6 ปี 2551

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2552

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 8 ปี 2553

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 9 ปี 2554

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 10 ปี 2555

พยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ 11 ปี 2556