ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

ตามที่สภาการพยาบาลได้ดำเนินการให้มีการสอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2557
บัดนี้สภาการพยาบาลได้พิจารณาตัดสินผลการสอบเรียบร้อย จึงขอประกาศผลการสอบ และขอให้ผู้มีรายชื่อติดตามการเข้ารับหนังสืออนุมัติฯ จากสภาการพยาบาลต่อไป ...คลิกดูรายชื่อ

การสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ APN