การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาลที่จบปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทำงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติสอบหนังสืออนุมัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

โปรดศึกษา
  • ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2556
  • ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อสอบหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2556
  • ระเบียบฯ การสอบหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาต่างๆ
  • เอกสารที่ต้องยื่นและแนวทางการเขียนกรณีศึกษา (คลิก)
  • รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)(คลิก)
  • รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)(คลิก)