ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559


วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ขอเชิญพยาบาลที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาต่างๆ สมัครรับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเอง หรือต้นสังกัดส่งผ่านไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ธันวาคม 2558