Newsletter Online ฉบับที่ 1 ปีที่ 3

Newsletter Online ฉบับที่ 3 ปีที่ 2

Newsletter Online ฉบับที่ 2 ปีที่ 2

Newsletter Online ฉบับที่ 1 ปีที่ 2

Newsletter Online ฉบับที่สาม

Newsletter Online ฉบับที่สอง

จดหมายข่าวฉบับที่สอง ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านในการขอรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2557 ทั้ง 17 ท่าน พบกับเกร็ดความรู้ของ APN การจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ (Strengthening Midwifery) ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน และการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เรื่อง โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร (Capstone Project: All in one) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 และ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
... ดาวน์โหลดเอกสาร

Newsletter Online ฉบับปฐมฤกษ์

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยฯ ขอเริ่มด้วยการทักทายสมาชิกและ APN ทุกท่านและขอส่งความสุขหลังวันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนตลอดไป
... ดาวน์โหลดเอกสาร