การเลือกคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2558 - 2560

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เชิญชวนสมาชิกวิทยาลัยฯ ทุกท่านลงสมัคร
เป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง วาระ พ.ศ.2558-2560
ในตำแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน
โดยให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และมีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน นั้น

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ขอให้สมาชิกส่งบัตรเลือกผู้บริหารวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 และกำหนดเปิดซองนับคะแนนในวันที่ 28 เมษายน 2558 นั้น

ผลการเลือกผู้บริหาร (คลิก)

คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2558-2560 (คลิก)

ดาวน์โหลด ประกาศวิทยาลัยฯ หนังสือประชาสัมพันธ์และใบสมัคร